Natječaji
Financijska izvješća
Programska izvješća
Javna nabava
Kazališno vijeće

Članovi kazališnog vijeća:

Marko Blažek, predsjednik

Đuro Market Vlastelin, potpredsjednik

Branimir Vidić, član

Asim Arslanagić, član

Davor Mojaš, član

Pravni akti

Statut – PREUZMI DOKUMENT

Propisi:

Zakon o kazalištima – pročišćeni tekst zakona (NN 71/06, 121/13, 26/14, 98/19)

https://www.zakon.hr/z/301/Zakon-o-kazalištima

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_29_427.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_47_924.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html

Zakon o autorskom i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14 i 62/17)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_80_1707.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141_3015.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2400.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_62_1432.html

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hr

Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_35_1112.html

Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima (NN 39/07)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_39_1333.html

Strateški planovi
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Kazalištu Marina Držića

Službenik za informiranje: Žarko Dragojević

e-mail: press@kmd.hr

tel: +385 (0) 99 43 22 042

fax: +385 (0)20 321 006

Na adresu: Gradsko kazalište Marina Držića, Kovačka 1, 20000 Dubrovnik

Korisnik prava na pristup informacijama sve podatke koji su objavljeni na web stranicama Kazališta može slobodno preuzeti. Za ostale podatke potrebno je ispuniti obrasce:

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za pristup informacijama

* Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Godišnje izvješće za 2022. godinu

Godišnje izvješće za 2021. godinu

Godišnje izvješće za 2020. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu

Zaštita osobnih podataka

Pravo na zaštitu osobnih podataka ispitanik ostvaruje podnošenjem zahtjeva Gradskom kazalištu Marina Držića

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Dražan Jurković

e-mail: tajnistvo@kmd.hr

tel: +385 (0)20 321 006

Na adresu: Gradsko kazalište Marina Držića, Kovačka 1, 20 000 Dubrovnik

ili predati osobno u  Gradsko kazalište Marina Držića od 9:00 do 15:00 sati.

Izjava o pristupačnosti
Skip to content