Pravni akti

Statut

Propisi:

Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13 i 26/14)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_71_1703.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_121_2592.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_26_463.html

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_29_427.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_47_924.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html

Zakon o autorskom i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14 i 62/17)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_80_1707.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141_3015.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2400.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_62_1432.html

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hr

Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_35_1112.html

Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima (NN 39/07)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_39_1333.html

< natrag